RODO – Firma Ekopex.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej RODO informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Ekopex.pl i podmiotem przetwarzającym jest jej właściciel Łukasz Tomaszewski.

2.Podmiot Przetwarzający prowadzi operację przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kupna i sprzedaży w ramach działalności gospodarczej.

4.Dane będą udostępniane innym podmiotom ( wyłącznie w celu realizacji obowiązków ustawowych).

5.Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora/Podmiotu Przetwarzającego dostępu do swoich danych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy/załatwienia sprawy oraz wymagany prawem okres archiwizacji.

REGULAMIN RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Ekopex.pl i jej właściciel Łukasz Tomaszewski, z siedzibą w Bągart 35, 82-440 Dzierzgoń.

II. Inspektor Ochrony Danych Informujemy, iż nie został powołany Inspektor Danych Osobowych.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

1. marketingowym na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi w pkt IV. 2. zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

2. realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa (art. 70 § 1)

3. obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonywania umowy z nami zawartej, co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. analizy i statystyki (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej firmy itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. realizacji umów w ramach działalności gospodarczej.

IV. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

V. Okres przechowywania danych. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, czyli przez okres 10 lat (w przypadku osoby fizycznej) lub 3 lat (w przypadku działalności gospodarczej). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz swoją zgodę.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

a. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) i innym odbiorcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy,

b. w przypadku wyboru produktów i usług dodatkowych, w których sprzedaży uczestniczymy, Twoje dane zostaną przekazane podmiotom współpracującym świadczącym te usługi i dostarczającym produkty.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania) przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.